Thumb 1500 x 700

Vietcombank Apple Pay Landing page

Dự án Landing page Apple Pay của đơn vị Vietcombank, phục vụ cho nhu cầu truyền thông về tính tiện lợi của sản phẩm Apple Pay liên kết với ngân hàng Vietcombank

Dự án gồm 3 màn chính với giao diện Responsive